Condicions d'ús

QIOZ és un portal web amb el número identificador SIREN 237 500 079 accessible a través de l'enllaç https://www.qioz.fr (d'ara endavant "Plataforma" o "Web") i operat des de l'Illa de França, on té domicili social a 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, (93400). L'objectiu de la pàgina és posar a l'abast de tots els residents de l'Illa de França majors de 15 anys una plataforma sense cap mena de cost per aprendre llengües estrangeres (anglès, alemany, espanyol i francès com a llengua estrangera).

Aquestes condicions generals d'ús (les "Condicions d'ús") pretenen regir la relació que s'estableix entre els usuaris (concepte definit a l'Article 1) i l'Illa de França. Aquestes condicions conformen un acord contractual d'una durada indeterminada, el qual comença quan l'usuari les accepta.

En fer clic al botó "Inscriure'm" a https://www.qioz.fr , l'usuari reconeix haver llegit i acceptat les Condicions d'ús. Els menors d'edat que tinguin 15 o més anys es poden registrar a la plataforma, sempre que els seus pares o tutor/s legal/s hagin prestat prèviament el seu consentiment. Aquests assumiran la condició de garant del menor d'aquestes Condicions d'ús. Qualsevol activitat que un menor de 15 anys pugui portar a terme a la Plataforma es realitzarà sota la responsabilitat del tutor legal del menor en qüestió.

Cap altra condició, tret que l'Illa de França ho notifiqui formalment per escrit, prevaldrà sobre aquestes Condicions d'ús, descartant així l'aplicació de l'Article 1119, paràgraf 3, del Codi Civil. No es podrà renunciar al benefici de cap de les previsions d'aquestes Condicions d'ús sense una declaració escrita i inequívoca per part de l'Illa de França.

Article 1 - Definicions

Llevat que es disposi d'una altra forma en una altra secció d'aquest document, les paraules en majúscula i les expressions que s'utilitzen a continuació tenen els significats següents:

Servei(s) significa que la plataforma d'aprenentatge de llengües és de disponibilitat gratuïta.

∙ "Usuari" qualsevol persona física o representant legal que utilitzi la plataforma.

Contrasenya: la "contrasenya" és informació confidencial que només ha de saber l'Usuari i que li permet, juntament amb el seu nom d'usuari, demostrar la seva identitat.

Article 2 - Funcionament de la Plataforma

2.1 Elegibilitat pels Serveis

Per poder ser elegible pel Servei, l'Usuari ha de ser una persona física o legal. Si l'Usuari és una persona física o legal, aquest ha de tenir capacitat jurídica total. Els menors que tenen 15 anys o més han d'obtenir el consentiment del titular de la responsabilitat parental per acceptar les Condicions d'ús.

2.2 Creació d'un compte

Per accedir a la Plataforma, l’Usuari s'ha de crear un compte a través de l'enllaç següent https://www.qioz.fr on crearà el seu nom d'usuari i contrasenya. També pot fer-ho connectant-se al seu compte de LinkedIn. A continuació, l’Usuari ha d'introduir les seves dades d’accés (nom d’usuari, contrasenya, adreça de correu electrònic, adreça IP a la primera connexió), el seu codi postal, grup d’edat, grup socioprofessional, sector d’activitat, nivell de competència lingüística i les seves motivacions per aprendre proporcionant informació precisa i actualitzada.

Al final del procés de creació del compte, l'usuari rebrà un enllaç amb el qual podrà activar el seu compte. En cas que no s'activi, el procés de creació del compte no s’interromprà, sinó que l’Usuari rebrà un recordatori per correu electrònic convidant-lo a activar el compte.

Cada usuari accepta crear un sol compte que correspongui al seu perfil.

Els codis d'accés al compte d'usuari són estrictament confidencials. En cas d’ús no autoritzat del seu compte o qualsevol incompliment de la confidencialitat i seguretat dels seus mitjans d’identificació, l’Usuari haurà d'informar sense triga a l'Illa de França.

Tot el maquinari i el programari necessari per accedir al lloc, així com l'ús dels Serveis, són responsabilitat exclusiva de l'Usuari.

Per tal d'assegurar el bon funcionament del lloc, s'especifica que el lloc web s'optimitza per:

∙ Totes les resolucions de pantalla;

∙ Les últimes versions dels navegadors Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari i Opera

∙ Interacció més reactiva als telèfons intel·ligents i tauletes.

Es pot accedir a la plataforma QIOZ a través d'un navegador d'Internet de qualsevol dispositiu electrònic, com ara ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents.

L'Illa de França es reserva el dret de prendre les mesures que consideri oportuna contra qualsevol Usuari que contravingui, segons l'Illa, les disposicions de la legislació vigent o les presents Condicions d'ús. Es reserva el dret a suspendre, modificar, substituir, denegar l'accés o eliminar els comptes d'usuari.

2.3 Període de validesa del compte

El compte de l'Usuari restarà actiu durant un període de dos anys.

Si no s'inicia sessió durant un període de vint-i-quatre (24) mesos consecutius, l'Illa de França enviarà a l'Usuari un correu electrònic notificant el tancament del compte, avisant-lo de la inaccessibilitat imminent d’aquest compte en quaranta-vuit (48) hores i moment quan es procedirà a esborrar les seves dades. Si l'usuari no realitza, com a mínim, un inici de sessió durant aquest temps, se suprimirà el seu compte.

Si el compte se suprimeix, l'Usuari n'haurà de crear un de nou, segons les condicions previstes a l'article 2.2 d'aquestes Condicions d'ús.

L'Usuari pot sol·licitar eliminar el seu compte en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic següent: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Funcionament del Servei

La Plataforma i l'accés als seus serveis es disposen de forma gratuïta.

La creació d’un compte permetrà a l’Usuari accedir a un espai personal on trobarà la informació següent:

- El nivell d’idioma que s'ha obtingut a cada part de la prova d’avaluació de nivell;

- La seva trajectòria d'aprenentatge, les activitats d'aprenentatge que ja s'han dut a terme i les que encara s'han de fer;

- El temps total d'aprenentatge i el temps dedicat a cada activitat;

- Els resultats de cada una de les activitats d'aprenentatge;

- Un indicador que mesura el seu progrés;

- Les unitats d’aprenentatge que ha marcat com a preferides i les activitats o unitats educatives que la Plataforma considera adients segons els resultats de l’alumne.

Per accedir al Servei, l'Usuari es compromet a rebre correus electrònics de seguiment d'aprenentatge que faciliten que es personalitzi el seu camí d'aprenentatge.

Per a més informació sobre l'ús dels Serveis, l'Usuari es pot posar en contacte amb QIOZ omplint el formulari de contacte de la Plataforma.

Per remetre qualsevol reclamació, escriviu a l'adreça següent: info@qioz.fr

L'Usuari, si accepta, es pot subscriure al butlletí de QIOZ. Aquest butlletí de notícies s'envia periòdicament per correu electrònic als subscriptors i s'hi resumeixen les novetats sobre l’aprenentatge d’idiomes que s’ofereixen a la Pàgina.

2.5 Obligacions de l'Usuari

L'Illa de França, d'acord amb aquestes Condicions d'ús, atorga als Usuaris un dret d'accés als serveis limitat, revocable, no exclusiu i no transferible, a títol estrictament personal.

Qualsevol ús del lloc que vagi en contra del seu propòsit està totalment prohibit i constitueix un incompliment d'aquestes disposicions.

Es prohibeix als Usuaris:

1. Transmetre, publicar, distribuir, registrar o destruir qualsevol material, especialment els continguts que pertanyen a l'Illa de França, violant les lleis o regulacions vigents sobre la recollida, el processament o la transferència d'informació personal;

2. Crear perfils falsos;

3. Proporcionar informació incorrecta en el formulari de registre o no actualitzar-lo de forma regular,

4. Difondre dades, informació o continguts difamatoris, abusius, obscens, ofensius, violents, que incitin a la violència o que siguin de caràcter polític, racista o xenòfob i, en general, qualsevol contingut contrari a les lleis i normatives vigents , o d'una moralitat superior.

5. Referir o crear enllaços a qualsevol contingut o informació disponible als llocs de l'Illa de França, tret que existeixi un acord previ i escrit específic d'aquesta regió;

6. Obtenir contrasenyes o dades d’identificació personal d’altres usuaris;

7. Utilitzar informació, contingut o qualsevol dada presentada al web per oferir un servei que es pugui considerar competència del portal;

8. Vendre, intercanviar o monetitzar qualsevol informació, contingut o qualsevol informació de la plataforma o servei que ofereix el web, sense el consentiment exprés i escrit de l'Illa de França;

9. Realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar, desxifrar o intentar obtenir el codi font relacionat amb qualsevol propietat intel·lectual subjacent que s’utilitza per a proporcionar una part o la totalitat dels Serveis;

10. Utilitzar qualsevol programari, dispositiu manual o automàtic, rastrejadors de robots o altres mitjans per accedir, explorar, extreure o indexar qualsevol pàgina del Web;

11. Perjudicar o intentar posar en perill la seguretat d’un lloc web de l'Illa de França. Hi queden recollits els intents de provar la vulnerabilitat d’un sistema o xarxa o de violar mesures de seguretat o d’autenticació sense autorització prèvia expressa;

12. Utilitzar productes, logotips, marques comercials o qualsevol altre element protegit pels drets de propietat intel·lectual de l'Illa de França;

13. Recrear l'estètica o el funcionament de la Plataforma, per exemple, creant-ne una rèplica;

14. Pertorbar o interferir, directament o indirectament, a l'Illa de França o als Serveis; imposar una càrrega desproporcionada a la infraestructura del lloc o intentar transmetre o activar virus informàtics a la Plataforma o a través seu.

Si, per causes extraordinàries, un Usuari no pot complir les seves obligacions, aquest es compromet a prendre totes les mesures necessàries perquè la reputació de l'Illa de França no es vegi afectada.

La Plataforma no té la intenció de difondre dades publicitàries ni promocionar interessos privats ni tampoc activitats que contradiguin el manteniment de l'ordre públic o qualsevol activitat que es consideri il·legal.

Recordem que violar la seguretat del sistema o de la xarxa pot comportar processos civils i penals. L'Illa de França condemna aquestes violacions i pot instar les autoritats judicials a emprendre accions legals, si fos necessari, contra els Usuaris partícips d'aquestes violacions.

Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Web de manera justa, d'acord amb la seva finalitat professional, amb les lleis vigents, amb aquestes condicions d'ús i amb les pràctiques actuals.

Article 3 - Propietat intel·lectual

Es prohibeix totalment la representació i/o reproducció i/o explotació parcial o total dels continguts i serveis oferits per l'Illa de França a través de qualsevol mitjà, tret que es tingui una autorització prèvia i per escrit. A falta d'aquesta es podrien iniciar procediments legals.

L'estructura general del lloc, els textos, les imatges (animades o no), els sons, el saber fer, els programes i el programari, així com tots els altres elements que componen aquesta Plataforma són propietat exclusiva del Consell Regional de l'Illa de França i estan protegits per drets d'autor.

L'usuari es compromet a no infringir, de manera directa ni indirecta, els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Illa de França.

Les marques comercials, els noms comercials i els logotips que apareixen en aquest lloc són marques registrades, llevat que es disposi el contrari. Qualsevol reproducció total o parcial de marques comercials o logotips, feta a partir dels elements del web, sense l’autorització expressa del Consell Regional de l'Illa de França, queda prohibida segons el que es disposa a l’article L713-2 de l’IPC.

Article 4 - Processament de dades personals

Les dades personals transmeses a la Plataforma sota la voluntat dels Usuaris per realitzar els Serveis s'utilitzen únicament per a aquest propòsit. Utilitzem les seves dades només quan ens dona el seu permís i s'utilitzen per supervisar l'activitat d'aprenentatge dels Usuaris, recopilar adreces electròniques a través del sistema de gestió de relacions ciutadanes, rebre el butlletí i una enquesta anònima de satisfacció. Utilitzem les vostres dades únicament per a establir i començar un contracte sobre la disponibilitat gratuïta d'una plataforma d'aprenentatge de llengües estrangeres per a persones majors de 15 anys.

Les dades següents són les que es recopilen i processen quan es crea un compte per accedir al Servei:

- Gènere

- Codi postal

- Grup d'edat (de 15 a 25 anys, de 26 a 59 anys, més de 60 anys)

- Àmbit professional

- Àrea d'activitat

-Dades d’inici de sessió (nom d’usuari, contrasenya, adreça de correu electrònic, adreça IP en la primera connexió)

-Dades d'aplicacions de tercers a la primera connexió (LinkedIn)

-Nivell de competència lingüística

-Motivacions d'aprenentatge

-Panells en línia per analitzar el rendiment del dispositiu

Aquestes dades les proporcionen els usuaris que accepten, mitjançant la creació d'un compte a la Plataforma, de manera voluntària i específica, aquestes condicions d'ús i autoritzen el tractament de les dades per part de l'Illa de França.

L’entitat responsable del tractament de les seves dades, en el marc de la protecció de dades, és l'Illa de França, la seu de la qual es troba a la Rue Simone Veil 2, a Saint-Ouen (93400). Es troba disponible per als propòsits ja mencionats al correu electrònic següent: dpo@iledefrance.fr

Únicament tenen accés a les vostres dades els representants de l'Illa de França i els proveïdors de serveis que utilitza, els quals enumerem a continuació:

HUMENSIS SAS, responsable de pedagogia.

Boulevard Montparnasse 170 bis-75014 París, França

Telèfon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Cap d'equip tècnic

75 rue de Lourmel - 75015 París, França

GLOBAL EXAM SAS, centre de preparació per obtenir certificats d'idioma.

53 rue Fénelon-92120 Montrouge, França

Telèfon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS : Testapic, responsable de l'auditoria funcional de la plataforma.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 París, França

Telèfon 01 47 00 92 86

ACCESS42, responsable de l'auditoria d'accessibilitat de la plataforma.

102, rue des Poissonniers - 75018 París, França

Telèfon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, permet als usuaris registrar-se a la Plataforma.

37 rue du Rocher - 75008 París, França

MATOMO, permet analitzar l'audiència que té el Portal.

https://matomo.org/contact/

Les dades personals s'emmagatzemen als servidors de l'Illa de França amb la finalitat de processar-les per prestar els Serveis. Es guarden només durant el temps necessari per complir els propòsits de la seva recol·lecció, és a dir, durant tres (3) anys, abans de la supressió.

Per facilitar l'ús del Portal i personalitzar-ne l'experiència per l'Usuari, l'Illa de França utilitza galetes i fitxers de registre. Aquestes galetes s'usen per garantir el correcte funcionament del lloc, dels comptes d'usuari i per a l'execució dels serveis que s'ofereixen. L'ús de galetes es pot desactivar canviant la configuració del navegador d'Internet.

Les persones interessades, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades. De la mateixa manera, també poden modificar-les o limitar-ne el tractament. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades, si escau. Per fer-ho, només cal realitzar una sol·licitud a donneespersonnelles@iledefrance.fr especificant el cognom de l'usuari, nom, adreça i proves d'identitat.

Per a més informació sobre el tractament de dades en relació amb els Serveis consulteu la nostra política de gestió de dades .

Article 5 - Responsabilitats

5.1 Disposicions generals

L'Illa de França no serà responsable en cap cas de pèrdues o danys ocasionats als Usuaris o a tercers, incloent-hi qualsevol tipus de problemes relacionats amb la pèrdua de beneficis, errors o corrupció dels arxius o dades.

L'Illa de França no es responsabilitzarà de la demora o la no-execució dels Serveis que es justifiquin per una causa de força major, tal com es defineix a la jurisprudència dels tribunals francesos.

5.2 Ús de la Plataforma

L'Usuari accepta complir les presents Condicions d'ús.

QIOZ es reserva el dret de privar l’accés al Servei, de manera unilateral i sense avís previ, a qualsevol Usuari que no compleixi aquestes Condicions.

El paper de QIOZ es limita a prestar els Serveis a l'Usuari. L'usuari és l'únic responsable de les conseqüències derivades de l'ús del lloc i de la preservació de la seva identificació i contrasenya. Així mateix, es compromet a prendre les mesures necessàries per garantir una confidencialitat total.

L'Usuari ha de garantir l'ús del Web complint les condicions legals, normatives i generals d'ús de la Plataforma. Quant a la conformitat de l'ús del lloc, QIOZ no dóna cap garantia a l'usuari, tant si l'usa o té previst usar-lo amb disposicions legals i reglamentàries nacionals o internacionals.

QIOZ implementa tots els mitjans que té a l'abast per proporcionar un accés de qualitat al Servei, cosa que, en cap cas, està obligat a fer.

QIOZ, a més, no es farà responsable de cap mal funcionament de la xarxa o dels servidors o de qualsevol altre esdeveniment fora del seu control, cosa que impediria o dificultaria l’accés al Servei.

L'Usuari queda advertit de possibles riscos tècnics i les interrupcions a l'hora d'accedir al Web. L'Illa de França no es fa responsable de la manca de disponibilitat i la manca de velocitat dels Serveis, incloent els casos següents:

- Interrupcions temporals del Web per procurar el seu desenvolupament, manteniment o, en general, actualitzar certs tipus d'arxius;

- Problemes d'ús o interrupció temporal de la Plataforma en contra de la voluntat de QIOZ, fet plausible quan s'interrompen els serveis elèctrics o de telecomunicacions;

- Errors o problemes a l'hora de transmetre missatges o documents a través de la Internet;

- Elisió, incapacitat per desar, transmissió incorrecta o prematura de contingut editorial del Web.

- Modificacions de les Condicions d'ús

QIOZ es reserva el dret d'interrompre, suspendre temporalment o modificar sense previ avís qualsevol apartat de la Plataforma per tal d'assegurar-ne el manteniment o per qualsevol altre motiu, sense que d'aquesta interrupció no se'n derivin responsabilitats o compensacions.

Article 6 - Canvis de les Condicions d'ús

L'Illa de França es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'ús en qualsevol moment, sobretot per assegurar el compliment de tots els possibles canvis legals, jurisprudencials, editorials i/o tècnics.

L'Illa de França notificarà l'Usuari per email i el convidarà a acceptar els canvis que es realitzin.

En cas que l'Usuari no accepti les noves condicions, no podrà continuar fent ús dels Serveis.

Article 7 - Finalització de l'acord

Tant l'Usuari com l'Illa de França poden finalitzar l'acord subjacent a aquests Serveis en qualsevol moment accedint al Web i seguint el procediment que correspon a aquest procés.

L'Usuari serà responsable de les circumstàncies per les quals finalitza l'acord de provisió d'aquests Serveis.

L'Illa de França es reserva el dret de restringir, suspendre o cancel·lar sense previ avís el compte de qualsevol Usuari que faci un mal ús dels Serveis o els utilitzi de forma inapropiada. Es reserva a discreció exclusiva de l'Illa de França la capacitat d'avaluació del comportament de l'Usuari.

Article 8 - Acord segons proves

Tant els sistemes informàtics com els arxius conformen les proves que regeixen les relacions entre l'Illa de França i l'Usuari.

Per això, l'Illa de França, sempre que no es manifesti cap error, podrà presentar com a prova vàlida i per a tot tipus de procediments qualsevol dada, arxiu, programari, arxius desats o qualsevol ítem que s'hagi rebut, enviat o desat a través dels sistemes informàtics que l'operen en qualsevol mitjà digital o anàleg.

Article 9 - Propietat indivisa

El fet que qualsevol disposició de les Condicions d’ús sigui o esdevingui il·legal o inaplicable no comprometrà en cap cas la validesa o la vigència de qualsevol altra de les seves disposicions.

Article 10 - Arranjaments judicials - dret aplicable - Jurisdicció

Qualsevol desacord o controvèrsia derivada d’aquestes Condicions d’ús i/o serveis, la seva validesa, interpretació, compliment o incompliment, estan subjectes a la llei francesa, independentment del país l’origen de l’Usuari o el país des del qual l’Usuari accedeix a la https://www.qioz.fr Plataforma, independentment dels seus conflictes legislatius.

Si no s'arriba a una resolució amistosa, els litigis que se'n derivin es tractaran als tribunals competents de París, fins i tot en cas de sentència sumària, apel·lació en garantia o pluralitat de demandats.