QIOZ chính sách quản lí dữ liệu cá nhân

Nền tảng QIOZ mong muốn phát triển mối quan hệ tin cậy với người dùng, kể cả với người lớn và trẻ vị thành niên.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng luật quy định độ tuổi đồng ý là 15 tuổi. Theo Điều 7-1 của Luật số 18-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 về máy tính, tệp và quyền tự do, trẻ vị thành niên từ 15 tuổi có thể độc lập đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân bạn chia sẻ với chúng tôi được bảo mật nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể.

Mục đích của chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này là thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

1. Tên và địa chỉ của thực thể chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu

Thực thể chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn, theo nghĩa của các quy định bảo vệ dữ liệu, là Vùng Ile-de-France, có Vùng trụ sở chính đặt tại 2 rue Simone Veil, ở Saint-Ouen (93400), sẵn sàng cho mọi mục đích của tài liệu này tại địa chỉ email sau:


dpo@iledefrance.fr

2.Tên và địa chỉ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Vùng Ile-de-France là Manuel BEGUIER, có thể liên hệ tại: dpo@iledefrance.fr

3.Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Dữ liệu được thu thập được dùng để theo dõi trải nghiệm học tập của người học, nghĩa là tất cả cư dân Ile-de-Paris từ 15 tuổi trở lên, và đánh giá dịch vụ này.

Không có dữ liệu được sử dụng cho mục đích thương mại, quảng cáo hoặc tiếp thị.

Việc xử lý dữ liệu cũng theo đuổi các mục tiêu phụ sau:

-Để đảm bảo rằng Người Dùng ở Vùng Ile-de-France trong quá trình đăng ký nhờ vào việc nhận ra địa chỉ IP của người đó ở kết nối đầu tiên;

- Để Xác Định bộ phận cư trú của người dùng bằng cách nhập mã bưu chính của người đó

- Để đảm bảo sự theo dõi sư phạm của học viên thông qua việc tạo hồ sơ người dùng bằng cách xác định tên người dùng và để bật nhắc nhở gửi qua email;

-Để điều chỉnh nội dung và đảm bảo rằng Người Dùng ít nhất 15 tuổi, bằng cách thu thập dữ liệu về nhóm tuổi;

-Để điều chỉnh nội dung cho người dùng bằng cách thu thập danh mục chuyên môn, lĩnh vực hoạt động và động lực học tập của họ;

- Để theo dõi tiến trình của người học thông qua việc truyền khảo sát ẩn danh độ hài lòng

4.Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn trên cơ sở sự đồng ý của bạn về việc theo dõi trải nghiệm học tập của người dùng, việc thu thập email của bạn thông qua hệ thống Quản lý quan hệ công dân (CRM), nhận bản tin và nhận bản khảo sát ẩn danh về độ hài lòng.

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện hợp đồng liên quan đến sự sẵn có miễn phí của nền tảng học ngoại ngữ cho những người trên 15 tuổi.

5.Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân

Chỉ đại diện của Vùng Ile-de-France và các nhà cung cấp dịch vụ mà nó sử dụng - được liệt kê bên dưới - có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn để gửi cho bạn bản tin, để trả lời các tin nhắn được gửi qua biểu mẫu liên hệ của Trang web của chúng tôi, để truyền tới bạn khảo sát ẩn danh độ hài lòng, để xem xét các khiếu nại của bạn, theo dõi quá trình học tập của bạn và đóng góp vào việc tạo ra Hệ Thống tham chiếu liên hệ duy nhất (RCU) trong khuôn khổ Quản Lý Quan Hệ Công Dân (CRM) và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể.

Truy cập vào dữ liệu của bạn chỉ được chia sẻ với các thực thể sau:

HUMENSIS SAphụ trách sư phạm.

170 bis Boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Pháp

Điện thoại: 01 55 42 84 00

SAS HỌC TẬP GIẢI TRÍ,Trưởng Nhóm Kỹ Thuật

75 rue de Lourmel - 75015 Paris,Pháp

SAS KIỂM TRA TOÀN CẦU, chuẩn bị cho chứng chỉ ngôn ngữ.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Pháp

Điện thoại:07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, phụ trách kiểm toán chức năng nền tảng.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, Pháp

Điện thoại di động 01 47 00 92 86

ACCESS42, phụ trách kiểm toán khả năng tiếp cận của nền tảng.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, Pháp

Điện thoại: 09 72 45 06 14

LinkedIn, cho phép người dùng đăng ký trên nền tảng.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, Pháp

MATOMO,cho phép phân tích Trang web của đối tượng.

href="https://matomo.org/contact/">https://matomo.org/contact/

Dữ liệu cá nhân được Vùng Ile-de-France lưu trữ trên các máy chủ của mình nhằm mục đích xử lý dữ liệu đó để cung cấp Dịch Vụ. Nó chỉ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập của nó, tức là trong ba (3) năm, trước khi xóa.

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung, bạn sẽ được thông báo qua email. Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng chung, Thông báo pháp lý,cũng như Chính Sách Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp

6.Giả thuyết xử lý dữ liệu

6.1 Tài khoản người dùng của bạn

Bằng cách tạo một tài khoản người dùng trên Trang QIOZ, Người Dùng chấp nhận các điều khoản của hợp đồng như đã được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng chung để xử lý dữ liệu của người đó. Chúng được sử dụng để cho phép Người Dùng tận dụng tối đa các dịch vụ và tính năng do Trang web cung cấp.

Một khi bạn tạo một tài khoản người dùng trên Trang của chúng tôi,dữ liệu sau sẽ được ghi lại để thực hiện dịch vụ được yêu cầu (nghĩa là học một hoặc nhiều ngoại ngữ):

-Giới Tính,,

-Mã Bưu Điện,

-Nhóm tuổi (15-25 tuổi, 26-59 tuổi, trên 60 tuổi),

- Thể loại chuyên nghiệp,

- Khu vực hoạt động,

- Dữ liệu đăng nhập (tên người dùng, mật khẩu, e-mail, địa chỉ IP ở kết nối đầu tiên),

- Dữ liệu từ các ứng dụng của bên thứ ba ở lần kết nối đầu tiên

(LinkedIn)

- Trình độ thông thạo ngôn ngữ,

- Động lực học tập,

- Bảng điều khiển trực tuyến phân tích hiệu suất của dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập như một phần của việc tạo tài khoản người dùng, chỉ dựa trên cơ sở thực hiện hợp đồng..

6.2 Biên nhận khảo sát độ hài lòng của chúng tôi

Một câu hỏi ẩn danh về độ hài lòng sẽ được gửi qua e-mail mỗi 6 tháng cho bất kỳ người học tích cực nào trong khoảng thời gian 6 tháng trước đó.

Bảng câu hỏi này sẽ tập trung vào cảm giác tiến bộ của người dùng để đạt được sự thành thạo ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập để phân tích hiệu suất của dịch vụ. Nó sẽ được giữ trong vòng ba (3) năm trong bộ sưu tập, sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Dữ liệu được thu thập như một phần của phần khảo sát độ hài lòng chỉ được sử dụng trên cơ sở sự đồng ý của bạn.

6.3 Việc nhận bản tin của chúng tôi

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn phải cho biết địa chỉ email của bạn. Việc xử lý dữ liệu này dựa trên sự đồng ý của bạn và chỉ nhằm mục đích thông báo cho bạn về tin tức của chúng tôi.

Để xử lý các dữ liệu này, bạn cần phải có sự đồng ý khi đăng ký và được thực hiện theo quy trình xác nhận. Một tham chiếu đến chính sách bảo vệ dữ liệu này cũng được thực hiện.

Chúng tôi gửi bản tin thông qua HUMENSIS SA, toạ lạc tại 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Pháp,với mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu bằng HUMENSIS bằng cách viết vào địa chỉ email sau: dpo@iledefrance.fr

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" ở cuối mỗi email mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc bằng cách gửi email đến info@qioz.fr

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập của họ, tức là trong vòng ba (3) năm trước khi xóa hoàn toàn.

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu được thu thập trong bản tin của chúng tôi trên cơ sở đồng ý của bạn.

6.4 Giao tiếp qua hình thức liên lạc

Một hình thức liên lạc được đặt trên trang web của chúng tôi, cho phép bạn liên lạc với chúng tôi.

Đến phần cuối cùng này, bạn phải cho biết tiêu đề, họ, tên và địa chỉ email của bạn và chủ đề của yêu cầu của bạn. Độ chính xác của địa chỉ và số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác trong phần thân của tin nhắn là tùy chọn.

Chúng tôi chú ý đến chính sách bảo mật khi nhập tin nhắn của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Dữ liệu được xử lý trong ngữ cảnh này được thực hiện với sự đồng ý của bạn để chúng tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể hỏi.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập hoặc khi hoàn cảnh chắc chắn cho phép kết luận rằng chủ đề trao đổi của chúng tôi chắc chắn được làm rõ.

Dữ liệu được thu thập như một phần của biểu mẫu liên hệ chỉ được sử dụng trên cơ sở thực hiện hợp đồng.

6.5 Khiếu nại

Để xử lý các yêu cầu của người dùng, chúng tôi sử dụng công ty HUMENSIS SA, tọa lạc tại 170 bis bou Boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Pháp, nơi quản lý e-mail và tổ chức xử lý chúng.

HUMENSIS xử lý tên, nội dung và thông tin kỹ thuật của truyền thông. Điều này diễn ra như một phần của xử lý dữ liệu theo yêu cầu với mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu bằng HUMENSIS bằng cách viết vào địa chỉ email sau: dpo@iledefrance.fr

Mọi khiếu nại có thể được gửi cho chúng tôi bằng cách gửi email đến info@qioz.fr

Đến phần cuối cùng này, bạn phải cho biết tiêu đề, họ, tên và email của bạn, cũng như chủ đề của yêu cầu của bạn. Độ chính xác của địa chỉ và số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác trong phần thân của tin nhắn là tùy chọn.

Dữ liệu được xử lý trong ngữ cảnh này được thực hiện với sự đồng ý của bạn để chúng tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể hỏi.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa ngay khi nó không còn cần thiết cho mục đích thu thập, hoặc khi hoàn cảnh chắc chắn cho phép kết luận rằng chủ đề trao đổi của chúng tôi chắc chắn được làm rõ.

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu được thu thập như một phần của khiếu nại của bạn trên cơ sở thực hiện hợp đồng.

6.6 Theo dõi quá trình học tập của bạn

Chúng tôi cũng gửi cho bạn các email liên quan đến hoạt động của bạn trên nền tảng của chúng tôi (email xác nhận và theo dõi), thông qua nhà cung cấp dịch vụ HUMENSIS SA, tọa lạc tại 170 bis bou Boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Pháp.

HUMENSIS quản lý các email của người dùng và sắp xếp tiến trình của họ. Điều này diễn ra như một phần của xử lý dữ liệu theo yêu cầu với mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về xử lý dữ liệu

của HUMENSIS bằng cách viết vào email sau địa chỉ: dpo@iledefrance.fr

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập trong bộ sưu tập, tức là trong vòng ba (3) năm trước khi xóa hoàn toàn.

Dữ liệu được thu thập như một phần của quá trình theo dõi học tập chỉ được sử dụng trên cơ sở đồng ý của bạn.

6.7 Thu thập email của bạn như một phần của Quản Lý Quan Hệ Công Dân (CRM)

Email của bạn được gửi đến bộ điều khiển của hệ thống CRM được đặt tại Vùng Ile-de-France.

Dự án CRM của Hội đồng khu vực Ile-de-France, được triển khai vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, với mục đích chính là tạo ra một Hệ Thống Tham Chiếu Liên Hệ duy nhất (RCU).

Nó cũng theo đuổi các mục tiêu phụ sau:

- Hợp nhất trong kho lưu trữ dữ liệu cá nhân do Vùng

nắm giữ - Định nghĩa của một định dạng dữ liệu duy nhất cho Vùng

- Khả năng cho bất kỳ nguồn dữ liệu bên trong hoặc bên ngoài nào được cung cấp và làm phong phú RCU dựa trên định dạng dữ liệu duy nhất;

- Có được sự đồng ý của cư dân Ile-de-France về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ với việc thành lập một trung tâm ưu tiên, cho phép họ quản lý dữ liệu và đăng ký của họ cho các chủ đề được đề xuất hoặc thậm chí hủy đăng ký hoàn toàn;

- Việc sử dụng dữ liệu RCU thông qua chiến dịch đa kênh m Anager để tối ưu hóa giao tiếp với cư dân Ile-de-France theo nhu cầu của dịch vụ (mệt mỏi tiếp thị, chi phí, nhắm mục tiêu có liên quan ...);

- Việc sản xuất bảng điều khiển để theo dõi hiệu quả của các hành động truyền thông và hiểu rõ hơn về dữ liệu;

- Việc cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn với dữ liệu RCU bằng các luồng phản hồi sẽ được thực hiện theo quản trị dữ liệu được xác định bởi ban quản lý.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân chỉ trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập, tức là trong vòng ba (3) năm, trước khi xóa hoàn toàn.

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu được thu thập như một phần của CRM trên cơ sở đồng ý.

7. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn, chẳng hạn như thiết lập các quy trình kiểm soát truy cập và bảo mật vật lý.

Chúng tôi yêu cầu các đại lý của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba làm việc cho Khu Vực tuân thủ thực hành công việc nghiêm ngặt trong các lĩnh vực bảo mật và bảo vệ thông tin, bao gồm các nghĩa vụ theo hợp đồng mà theo đó họ cam kết duy trì bảo mật dữ liệu. và áp dụng các biện pháp truyền dữ liệu nghiêm ngặt.

Dữ liệu được thu thập như một phần của nền tảng học tập QIOZ không được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu.

8. Bảo mật

Dữ liệu cá nhân của bạn được đại diện của chúng tôi sử dụng để thực hiện đúng các dịch vụ bạn đã yêu cầu và tăng cường và cá nhân hóa giao tiếp giữa các dịch vụ của chúng tôi và bạn.

< p> Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ được mô tả cụ thể trong chính sách này. Việc liên lạc dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ xảy ra cho các mục đích được chỉ định, nếu cần.

Chúng tôi không chuyển hoặc bán thông tin của bạn. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu được pháp luật hoặc quy định yêu cầu.

9. Các quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn

Theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, những người được xác định hoặc nhận dạng bằng dữ liệu được truyền bởi nền tảng QIOZ có những quyền sau đây:

- Để theo dõi quá trình học tập của người dùng, quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của họ, cũng như quyền phản đối hoặc yêu cầu giới hạn xử lý dữ liệu nói trên

- Đối với việc cung cấp nền tảng học ngoại ngữ cho tất cả cư dân Ile-de-France trên 15 tuổi, quyền truy cập dữ liệu, cải chính, phản đối, hạn chế điều trị và tính di động.

Để thực hiện các quyền này, việc yêu cầu đến địa chỉ email được nêu trong bài viết 1 hoặc donnees-personnelles @ iledefrance là đủ. fr , bằng cách chỉ định họ, tên và địa chỉ của bạn và kèm theo yêu cầu của bạn với bằng chứng nhận dạng.

Câu trả lời cho yêu cầu của bạn sẽ được gửi càng sớm càng tốt và trong vòng tối đa ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu.

Ngoài ra, những người được xác định hoặc nhận dạng bằng dữ liệu được truyền bởi Nền tảng QIOZ có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát nếu họ cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ cấu thành vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu, theo Điều 77 của Bảo vệ dữ liệu châu Âu Quy định. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Ủy ban Nationale Informatique et Libertés theo địa chỉ sau:https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ .

10. Cookies

Trang web https://www.qioz.fr yêu cầu sử dụng cookie. Bằng cách kết nối với Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các cookie được đặt trên thiết bị của bạn.

Những cookie này được sử dụng cho hoạt động đúng của Trang web, tài khoản người dùng và để thực thi các dịch vụ được cung cấp.

Cookie là các tệp nhỏ chữ và số được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập QIOZ Trang web và ứng dụng di động.

Để thêm độ chính xác cho thông tin của bạn, một số cookie là điều cần thiết cho việc sử dụng Trang web; những người khác cho phép tối ưu hóa và cá nhân hóa nội dung được hiển thị. Nếu trình duyệt của bạn được đặt để từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể tận dụng tối đa các dịch vụ QIOZ .

Cookie được đặt trên Trang web có thể được gửi bởi bộ điều khiển hoặc bởi bên thứ ba.

Bộ điều khiển sử dụng hai (2) loại cookie có mục đích được mô tả bên dưới:

10.1 Cookie thống kê và cookie đo lường

Để phục vụ bạn tốt hơn và cải thiện trải nghiệm cho người dùng trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie phân tích đo lường và duyệt web của MATOMO.

Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn, chỉ trong lần đăng nhập đầu tiên) được tạo bởi các cookie này được truyền đến một máy chủ ở Pháp và được lưu trữ ở đó.

Những cookie này chỉ nhằm mục đích duy nhất việc đo lường đối tượng trang và trang web, để cho phép đánh giá nội dung được công bố và tính công thái học của Trang web.

Việc sử dụng cookie được gửi giới hạn trong việc sản xuất số liệu thống kê ẩn danh. Việc sử dụng các cookie này không cho phép nhận dạng người. Do đó, dữ liệu được thu thập không được kiểm tra chéo với việc xử lý dữ liệu cá nhân khác.

MATOMO Cookies:

Tên

Cookies

Mục Đích

MATOMO

_pk_id

Phân Tích sự theo dõi của khách hàng

MATOMO

_pk_ref

Phân tích sự theo dõi của khách hàng

MATOMO

_pk_ses

Phân tích sự theo dõi của khách hàng

Những cookie này lưu trữ ẩn danh thông tin sau đây:

- Nguồn gốc của người dùng (công cụ tìm kiếm, từ khóa tìm kiếm, liên kết ...);

- Các loại phiên bản trình duyệt internet được sử dụng;

- Hệ điều hành và nền tảng;

- Số lượt truy cập của mỗi người dùng và ngày của lần truy cập đầu tiên, lượt truy cập trước đó và lượt truy cập hiện tại;

- Dữ liệu liên quan đến tuyến điều hướng của bạn trên Trang web và / hoặc ứng dụng di động;

- Nội dung mà bạn tham khảo;

- Các thuật ngữ tìm kiếm được sử dụng;

- Thời lượng tham vấn của một số trang nhất định;

- Các tương tác với trang.

Ngày hết hạn của cookie MATOMO tối đa là mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên của chúng.

Bạn có thể tắt cài đặt của các trình duyệt phân tích và đo lường khách hàng của cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng của Trang web QIOZ.

Bạn có thể lấy thêm thông tin về các cookie phân tích được gửi bởi MATOMO và nhất là cách tắt chúng, bằng cách theo các liên kết dưới đây:

- Thông tin về cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- Vô hiệu hoá cookies:https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 Cookie chức năng

Những cookie này dành cho:

- Xác thực trên trang web;

- Tùy chọn của người dùng (giao diện ngôn ngữ, phương thức giao tiếp);

- Theo dõi học tập của người dùng.

Không có cookie chức năng nào có thể bị tắt .

QIOZ Cookies:

Tên

Cookies

Mục đích

QIOZ

browser_lang

Nhận dạng ngôn ngữ trình duyệt

QIOZ

anon_long

Ghi nhớ ngôn ngữ giao diện của người dùng ẩn danh

QIOZ

cc

Phát hiện đất nước

QIOZ

Thiết bị

Phát hiện thiết bị kỹ thuật số của người dùng

QIOZ

hovertranslate_enabled

Ghi nhớ trạng thái cho chức năng dịch từng từ

QIOZ

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

Xác thực người dùng đã đăng ký

QIOZ

sp_mute

Ghi nhớ âm lượng cho các trò chơi

QIOZ

arp_scroll_position

Ghi nhớ tạm thời vị trí trong cửa sổ cuộn

QIOZ

has_js

Ghi nhớ trạng thái để kích hoạt Javascript

QIOZ

Lingua

MPhát âm ngôn ngữ đang được học gần đây nhất

Ngày hết hạn của cookie QIOZ tối đa là mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên của chúng.

CLOUDFLARE Cookies:

Tên

Cookies

Mục đích

Cloudflare

_cfduid

Xác định các cá nhân khách hàng đằng sau một IP được chia sẻ và thực thi các quy tắc bảo mật cho mỗi khách hànghttps://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

Yếu tố cần thiết của dịch vụ quản lý bot. Cookie chức năng làm cho nó không thể bảo vệ captcha khi đăng ký.

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

Ngày hết hạn của cookie CLOUDFLARE tối đa là mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên.

10.3 Cookies được đặt bởi bên thứ ba

Những cookie này được gửi bởi các công ty bên ngoài dưới trách nhiệm của họ. Họ cho phép bạn đăng ký trên Trang web thông qua tài khoản người dùng LinkedIn của bạn.

Bạn có thể vô hiệu hoá Linkedln cookies.Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không thể đăng ký trên Trang web thông qua Trình kết nối LinkedIn.

LinkedIn Cookies:

Tên

Cookies

Mục đích

LinkedIn

bcookie

Nhận dạng trình duyệt

LinkedIn

liap

Được sử dụng để đăng ký với trình kết nối LinkedIn và / hoặc chức năng theo dõi

LinkedIn

Lidc

Được sử dụng để ghi với kết nối LinkedIn và / hoặc

chức năng "theo sát"

Ngày hết hạn của cookie LinkedIn là mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên.

10,4 Quản lý cookie

Có nhiều cách khác nhau để bạn quản lý cookie của mình.

Bạn có thể hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, không có cookie Chức Năng nào có thể bị tắt.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng các cài đặt này có thể thay đổi quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi yêu cầu sử dụng cookie.

10.5 Cài Đặt Trình Duyệt

Hầu hết các trình duyệt chấp nhận cookie theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể quyết định chặn các cookie này hoặc yêu cầu trình duyệt của bạn thông báo cho bạn khi một trang web cố gắng triển khai cookie trên thiết bị của bạn.

Để thay đổi cách trình duyệt của bạn xử lý cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trong tab riêng tư.

Cảnh báo: một số tính năng của Trang web có thể không còn hoạt động.

Cấu hình của mỗi trình duyệt là khác nhau. Nó được mô tả trong menu trợ giúp của trình duyệt của bạn, điều này sẽ cho phép bạn biết cách thay đổi tùy chọn quản lý cookie.

Cho Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

For Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Cho Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

For Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html